Vacant positions in Albania

Bank jobs in Albania

Hurry! Vacant positions, Bank jobs in Albania current situation November 2015

Below you will find a summary of all banks with which they have vacant positions. Clicking addresses will find more information on the websites of the banks themselves

Summaries of vacancies, Bank jobs in Albania are as follows. Even if the application date has passed the last few days, usually have maturities up to 2-3 days after several human resource department can tolerate deadline by a few days.

Please note that your CV must be:

– Accompanied by a letter of interest

–  CV with photo and the photo must be like a document photo

– not too long-

  1. ICB Bank, Albania

International Commercial Bank sh.a operon në tregun shqiptar për një periudhë prej 18 vitesh. Është një bankë e qëndrueshme dhe është pjesë e grupit ‘ICB Financial Group Holding Ag’ regjistruar në Zvicër. Aktualisht, Banka ka një pozicion të lirë për ‘Administrator Rrjeti’ në rrethin e Tiranës. Kriteret për këtë pozicion janë renditur si më poshtë:

Pozicioni: Administrator Rrjeti
Vende vakante: 1 (një)
Raporton te: Drejtori i Departamentit të TKI-së

Qëllimi i pozicionit:
Të mirëmbajë, zhvillojë dhe planifikojë të gjithë pajisjet dhe pjesët përbërëse të rrjetit (network) si dhe të sigurojë qëndrueshmërinë &sigurinë e tyre .

Përgjegjësitë kryesore përfshijnë:
– Të ofrojë suport për sisteme teknologjike me arkitektura komplekse.
– T’i prezantojë zgjidhje teknike kompanisë sipas ekspertizës.
– Të dizenjojë, krijojë specifikimet teknike për projekte sipas nevojave dhe kërkesave të biznesit dhe sigurisë së informacionit
– Të njohë, instalojë, kryejë upgrade të rrjetit kompjuterik si edhe diagnostifikimin e problemeve
– Të jetë në gjendje të kryejë konfigurime për pajisje rrjeti dhe serverash.
– Të jetë i aftë të planifikojë dhe krijojë sisteme komunikimi për Router-at, Switch-et kryesisht Cisco.
– Të jetë i aftë të diagnostifikojë dhe të zgjidhë problemet në pajisjet e rrjetit

Profili individual i dëshiruar:
-Të zotërojë diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike/Informatikë ose Elektronikë
-Të ketë minimumi 2 vjet eksperiencë pune në shërbime të fushës ‘Networking’
-Të jetë i familjarizuar me komandat dhe përdorimet bazë për administrimin dhe menaxhimin e Router-ave dhe Switch-eve Cisco
-Të ketë njohuri shumë të mira mbi sigurinë e sistemeve kompjuterike
-Të ketë njohuri në Menaxhim Projekti
-Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze
-Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup

Kualifikime të tjera:
-Çertifikatë CCNA ose ekuivante të saj – CCNP e preferueshme
-Çertifikata të Sistemeve Operative – e preferueshme

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV-të me kopje të diplomës brenda datës 20/12/2015 në adresat e poshtëshënuara.

-e/mail: info@icbank-albania.com ose

Rr:”Murat Toptani’, Godina’Eurocol’ pranë Infosoft,
kati i 8-të,Tiranë

Vetëm personat e përzgjedhur do të thirren për intervistë.

Banka do të trajtojë të gjitha të dhënat personale në mënyrë konfidenciale.

__________________

 

 

Summary
Bank jobs in Albania
Article Name
Bank jobs in Albania
Description
Bank jobs in Albania
Author

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.